Het ingevulde formulier kunt u zonder handtekening opsturen.

    Training

    Ondergetekende verleent hierbij, tot schriftelijk wederopzegging, toestemming aan BootcampReek om de abonnementskosten af te schrijven van zijn/haar bankrekening: